SZKOLENIA ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2023/2024

Przedstawiamy listę szkoleń Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna odpowiadających na kierunki polityki oświatowej 2023/2024.


1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

 • Czy możliwe jest “uwrażliwienie” uczniów? Wsparcie dzieci i młodzieży w procesie kształtowania empatii. Jak kształtować empatię wśród uczniów w duchu Porozumienia bez Przemocy?
 • Pozycja i rola nauczyciela w procesie wychowania uczniów ku wartościom (moralnym, estetycznym i społecznym)
 • Filmowa lekcja wychowawcza o relacjach
 • Wykorzystanie dzieł audiowizualnych w procesie wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Rola filmu w edukacji patriotycznej – przykłady i sposoby pracy z filmem

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

 

OBSZAR 2: WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

 

OBSZAR 3: RELACJE I EMOCJE W SZKOLE

 

OBSZAR 4: SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.


5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.


6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 

 

OBSZAR 3: RELACJE I EMOCJE W SZKOLE

 

 


7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.


8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

OBSZAR 6: SZTUCZNA INTELIGENCJA I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EDUKACJI

 

OBSZAR 7: BEZPIECZEŃSTWO W SIECI I EDUKACJA MEDIALNA10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania


Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

SZKOLENIA z kategorii ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2023/2024


Wybierz szkolenie dla Twojej placówki szkolnej

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki szkolnej

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki przedszkolnej

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki przedszkolnej

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl