Regulamin Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna

 

Regulamin zapisów na szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne i kursy online.

 

I Postanowienia wstępne 

Zapisy na szkolenia rad pedagogicznych i szkolenia indywidualne dla nauczycieli dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna: https://edukacjainteraktywna.pl/.

Zapisy na kursy online dostępne na platformie e-learning dostępne są na stronie internetowej https://kursy.edukacjainteraktywna.pl/

Właścicielem powyższych stron internetowych jest Agnieszka Szefer-Trela – (organ prowadzący Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKACJA INTERAKTYWNA, REGON: 386437730) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “Edukacja Interaktywna Agnieszka Szefer-Trela”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6452385728, REGON 360498975. E-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl.

 

II Definicje 

 

 1. Usługodawca – Agnieszka Szefer-Trela – (organ prowadzący Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKACJA INTERAKTYWNA, REGON: 386437730) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “Edukacja Interaktywna Agnieszka Szefer-Trela”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6452385728, REGON 360498975. E-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl.– właścicielka Serwisu oraz twórczyni Kursów.
 2. Szkolenie (szkolenie stacjonarne na żywo lub webinar na żywo) – szkolenie dla Uczestników – nauczycieli lub rad pedagogicznych, którego organizatorem jest Usługodawca. Oferta szkoleń dostępna na stronie: https://edukacjainteraktywna.pl/.
 3. Szkolenie stacjonarne – szkolenie w czasie rzeczywistym, prowadzone przez prowadzącego po opłaceniu zamówienia przez Uczestników. Odbywa się na terenie placówki zamawiającej lub jako szkolenie stacjonarne dla osób indywidualnych organizowane przez Usługodawcę na terenie Polski.
 4. Webinar – szkolenie odbywające w czasie rzeczywistym, prowadzone przez prowadzącego po opłaceniu zamówienia przez Uczestnika z wykorzystaniem platformy do komunikacji online. Może zawierać prezentację merytoryczną, ćwiczenia, testy, zapisy audio i video i inne materiały przygotowane przez prowadzącego do konkretnego szkolenia. Szkolenie jest dostępne w zaplanowanym przez Usługodawcę czasie, po zalogowaniu się w pokoju webinarowym, do którego Uczestnik otrzyma dostęp przed wytyczoną datą Szkolenia. 
 5. Kurs – kurs wytworzony i dostarczany Kursantowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem strony https://kursy.edukacjainteraktywna.pl/, dostępny dla Kursanta online przez czas 365 dni po dokonaniu zakupu.
 6. Uczestnik –  nauczyciel korzystający ze Szkolenia.
 7. Kursant – osoba fizyczna korzystająca z Kursu.
 8. Dostęp do Kursu – nabycie przez Kursanta dostępu do Kursu na czas wskazany w Umowie.
 9. Konsument – Kursant będący Konsumentem.
 10. Konto Kursanta (Konto) – funkcja Serwisu, dzięki której Kursant, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie – w tym posiadać dostęp online do treści cyfrowych w postaci Kursu.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin.
 12. Serwis – strona dedykowana Kursom online dostępna pod adresem https://kursy.edukacjainteraktywna.pl/ poprzez, którą Kursant może uzyskać Dostęp do Kursu.
 13. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://edukacjainteraktywna.pl
 14. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dostępu do Kursu zawierana pomiędzy Kursantem/Uczestnikiem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin.
 15. Platforma szkoleniowo-sprzedażowa – strona www, znajdująca się pod adresem https://kursy.edukacjainteraktywna.pl/, umożliwiająca Kursantom dostęp do zakupionych kursów online, pobierania dokumentów i innych materiałów szkoleniowych.

 

III Postanowienia szczegółowe odnoszące się do Szkoleń:

 

 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna prowadzi rejestrację Uczestników na Szkolenia (stacjonarne i webinary) za pośrednictwem strony https://edukacjainteraktywna.pl/ (ich sprzedaż). 
 2. Osoba zapisująca się na Szkolenie i oświadcza, że jest nauczycielem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 
 3. Potwierdzeniem dokonania zapisu na Szkolenie jest informacja zwrotna na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 4. Aby dokonać zapisu na Szkolenie, należy wybrać Szkolenie na stronie https://edukacjainteraktywna.pl/, a następnie kliknąć przycisk “zapisz się”. Uczestnik Szkolenia po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, może dokonać płatności automatycznej poprzez Przelewy24 lub płatność przelewem bankowym.
 1. Ze względów technicznych preferowany sposób płatności to płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24. 
 2. Po wybraniu opcji Przelewy24 Uczestnik otrzyma na maila potwierdzenie płatności i fakturę zgodnie z podanymi informacjami z formularzu zgłoszenia. Płatności przelewem bankowym i uzupełnieniu formularza Uczestnik otrzyma na maila podanego w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia i dane do przelewu. Wyświetlą się one również bezpośrednio po złożeniu zamówienia w przeglądarce internetowej. Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za szkolenie w przeciągu 5 dni lub jeśli pozostało mniej niż 5 dni do terminu szkolenia – najpóźniej w dniu odbycia się szkolenia w kwocie określonej w zamówieniu. Jeżeli w tym terminie wpłata nie zostanie dokonana lub wartość przelanych środków nie będzie wystarczająca, zgłoszenie zostanie anulowane. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę, Uczestnik otrzyma na maila fakturę i uzyska prawo udziału w szkoleniu zgodnie z informacjami zawartymi w jego opisie (data i miejsce).
 1. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy szkoleniowej (minimum 8 osób). 
 2. Uczestnik Szkolenia oświadcza, że będzie brać udział w Szkoleniu osobiście i po jego ukończeniu, czyli uczestnictwie w spotkaniu oraz dopełnieniu wszelkich formalności, ma prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. 
 3. Usługodawca wystawia fakturę za uczestnictwo w Szkoleniu, zgodnie z danymi podanymi podczas zapisu w formularzu rejestracji. Uczestnik jest zobowiązany podać dane wymagane w formularzu, niezbędne do przeprowadzenia procesu realizacji szkolenia, w tym datę i miejsce urodzenia, konieczne do wypisania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Uczestnik powinien zadbać o poprawność danych i wybór sposobu rozliczenia na etapie składania zamówienia i wypełniania formularza rejestracji.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia z powodu niezebrania się grupy szkoleniowej lub choroby prowadzącego, opłata za Szkolenie zostanie zwrócona kupującemu. 
 5. Nieprzybycie na zakupione szkolenie, nie upoważnia do ubiegania się o zwrot wniesionej przez Uczestnika opłaty. 
 6. Jeżeli Uczestnik szkolenia zrezygnuje z uczestnictwa najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem, otrzyma zwrot wniesionej opłaty. 
 7. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem poczty email na adres szkolenia@edukacjainteraktywna.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 603 759 448. 
 8. W przypadku rezygnacji późniejszej niż dwa tygodnie przed datą szkolenia, nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje jednak możliwość przeniesienia wpłaty na szkolenie w innym terminie lub na szkolenie o innym tytule. 
 9. Szczegóły związane z przebiegiem szkolenia znajdują się w opisie szkolenia na stronie https://edukacjainteraktywna.pl/ .

 

IV Postanowienia szczegółowe odnoszące się do Kursów online:

 

 1. Kurs online:
 1. Kurs jest autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Kurs obejmuje przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.
 3. Dla uzyskania Dostępu do Kursu i korzystania z niego niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą javascript oraz cookies.
 1. Dostęp do Kursu
 1. W celu zawarcia poprzez Serwis Umowy z Usługodawcą Kursant w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za Dostęp do Kursu.
 2. W przypadku gdy Kursant posiada kod zniżkowy na Dostęp do Kursu i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kursanta zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie umowy o  Dostęp do Kursu na czas określony tj. na czas trwania Kursu wskazany w Serwisie.
 4. Bezpośrednio po opłaceniu Kursu przez Kursanta i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Kursanta zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Kursu.
 5. Konto pozwala Kursantowi na korzystanie z Kursu, przeglądanie historii jego zamówień w Serwisie, a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z Kursem.   
 6. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Kursu, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Kursu przez Usługodawcę Kursantowi.
 7. Kursant nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w ust. 6 oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Kursanta.
 8. Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania Kursu w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Kursu na rzecz osób trzecich.
 9. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Kursu wyłącznie online poprzez Serwis, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.
 10. Kursant przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta na Platformie szkoleniowo-sprzedażowej osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Kursanta na skutek udostępnienia przez niego swojego konta osobom trzecim.
 11. Kursant przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania ze Szkoleń online, Webinarów i Kursów oraz wszelkie udostępnione Kursantom materiały, są objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Informacja o tym jest także umieszczona na materiałach szkoleniowych i prezentacjach.
 1. Koszt Dostępu do Kursu
 1. Ceny w Serwisie podane są w polskich złotych i są cenami ostatecznymi. Usługodawca nie jest płatnikiem VAT.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Kursu przez Kursanta.
 3. Cena za Dostęp do Kursu wskazana w Serwisie oznacza cenę za korzystanie z Kursu przez jedną osobę – Kursanta zawierającego Umowę.
 1. Płatności
 1. Za dostęp do Kursu Kursant może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia: płatność za pośrednictwem operatora szybkich przelewów (Przelewy24).
 2. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie Kursant za Dostęp do Kursu powinien zapłacić niezwłocznie tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Kursów – wyjątek

Uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi

 1. Co do zasady Konsument ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

V Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Reklamacje dotyczące Kursów i Szkoleń należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: szkolenia@edukacjainteraktywna.pl.
 2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kursanta/Uczestnika („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Kursanta podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.
 3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę w ciągu 7 dni od ich doręczenia. 

 

 

VI Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kursantów i Uczestników przekazanych Usługodawcy w związku z Kursem/Szkoleniem jest Usługodawca.
 2. Kursant nabywając dostęp do Kursu/Uczestnik zapisując się na Szkolenie dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Kursant/Uczestnik ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podane przez Kursanta/Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie, chyba że na podstawie odrębnych ustaleń Kursant postanowi inaczej lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Informacje dotyczące Polityki prywatności obowiązującej na stronach należących do Usługodawcy znajdują się na stronie https://kursy.edukacjainteraktywna.pl/polityka-prywatnosci/

 

VII Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § IV 5 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. Umowy zawierane w związku ze Stroną/Serwisem zawierane są w języku polskim.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kursanta/Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprzedaży, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.