SZKOLENIA ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

Przedstawiamy listę szkoleń Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna odpowiadających na kierunki polityki oświatowej 2022/2023.


1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 • Czy możliwe jest “uwrażliwienie” uczniów? Wsparcie dzieci i młodzieży w procesie kształtowania empatii. Jak kształtować empatię wśród uczniów w duchu Porozumienia bez Przemocy?
 • Metoda Mikro Kręgów – rozwiązywanie konfliktów między uczniami. Nauczyciel jako facylitator
 • Reagowanie na niewłaściwe i prowokacyjne zachowania uczniów – trening konstruktywnej konfrontacji
 • Zjawisko agresji i prześladowania wśród dzieci – jak rozpoznać bullying, reagować na sytuacje przemocowe i pomóc uczniowi “skontaktować się” z nauczycielem
 • Tolerancja, działania antydyskryminacyjne, przeciwdziałanie hejtowi w szkole
 • Filmowa lekcja wychowawcza o relacjach
 • Wykorzystanie dzieł audiowizualnych w procesie wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Pozycja i rola nauczyciela w procesie wychowania uczniów ku wartościom (moralnym, estetycznym i społecznym)
 • Strategie kształtowania postawy ekologicznej wśród uczniów – świadomy konsument i wychowanie w duchu zero / less waste
 • Rola filmu w edukacji patriotycznej – przykłady i sposoby pracy z filmem

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.


3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

 • Wykorzystanie dzieł audiowizualnych w procesie wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Pozycja i rola nauczyciela w procesie wychowania uczniów ku wartościom (moralnym, estetycznym i społecznym)

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.


5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.


6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.


7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.


Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

SZKOLENIA z kategorii ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

SZKOLENIA z kategorii ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki szkolnej

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki szkolnej

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki przedszkolnej

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki przedszkolnej

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl