SZKOLENIA ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2021/2022

Przedstawiamy listę szkoleń Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna odpowiadających na kierunki polityki oświatowej 2021/2022 (zawiera aktualizację o dodatkowe dwa kierunki z marca 2022).


1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.


2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 • Zjawisko agresji i prześladowania wśród dzieci – jak rozpoznać bullying, reagować na sytuacje przemocowe i pomóc uczniowi “skontaktować się” z nauczycielem
 • Przeciw agresji – aktywna profilaktyka, twórcze działania z grupą w oparciu
  o autorski scenariusz: Happening
 • Tolerancja, działania antydyskryminacyjne, przeciwdziałanie hejtowi w szkole
 • Czy możliwe jest “uwrażliwienie” uczniów? Wsparcie dzieci i młodzieży w procesie kształtowania empatii. Jak kształtować empatię wśród uczniów w duchu Porozumienia bez Przemocy?
 • Wykorzystanie dzieł audiowizualnych w procesie wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Rola wartości (moralnych, estetycznych i społecznych) w procesie wychowania i edukacji uczniów
 • Pozycja i rola nauczyciela w procesie wychowania uczniów ku wartościom (moralnym, estetycznym i społecznym)
 • Czy możliwe jest “uwrażliwienie” dzieci? Wsparcie przedszkolaków w procesie kształtowania empatii.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

 • Rola filmu w edukacji patriotycznej – przykłady i sposoby pracy z filmem
 • Pląsy i igraszki – tradycyjne tańce polskie w edukacji wczesnoszkolnej
 • Pieśni i śpiewki – edukacyjna i relaksacyjna funkcja pieśni ludowej

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.


5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

 • Mamo, tato, gdy dorosnę, zostanę … !- warsztaty preorientacji zawodowej

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 • Strategie kształtowania postawy ekologicznej wśród uczniów – świadomy konsument i wychowanie w duchu zero / less waste
 • Pomysły na edukację ekologiczną w przedszkolu


8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

 

 

Masz konkretny temat/ program, który odpowiadałby na potrzeby Twojej placówki a nie ma go na liście? Napisz do nas – postaramy się go zrealizować.


Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

SZKOLENIA z kategorii ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2021/2022

SZKOLENIA z kategorii ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2021/2022

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl