Ocenianie w czasie nauki zdalnej

Szkolenie umożliwiające przegląd dotychczasowej dokumentacji szkolnej na temat oceniania oraz jej weryfikację, dostosowanie do aktualnych potrzeb placówki i sytuacji społecznej. Warsztaty bazują na obowiązujących rozporządzeniach prawa oświatowego.


Cel:

Wskazanie praktycznych rozwiązań dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów w odniesieniu do obowiązującego prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w statucie szkoły i indywidualnej dokumentacji  nauczyciela przedmiotu.


Program:

 • obowiązujące podstawy prawne oceniania i klasyfikowania uczniów,
 • podstawa programowa a ocenianie,
 • formułowanie wymagań edukacyjnych i ich dostosowanie,
 • analiza zapisów statutowych w odniesieniu do oceniania, klasyfikowania i
  promowania uczniów,
 • przykładowe praktyki naruszające prawo-zalecenia dla nauczycieli.

Korzyści:

 • przegląd dokumentacji wewnątrzszkolnej dotyczącej obowiązujących
  w szkole warunków i trybu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • wskazanie praktycznych rozwiązań dotyczących oceniania i klasyfikowania
  uczniów w odniesieniu do obowiązującego prawa oświatowego,

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne (warsztat na terenie placówki)
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadząca: RENATA KUKLA

Edukator w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, wieloletni dyrektor szkoły, prowadząca praktyki dla uczestników kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą; koordynator międzynarodowych projektów edukacyjnych realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Departamentem Funduszu Sprawiedliwości w Warszawie.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl