Dziecko z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych w trakcie i po pandemii – wsparcie uczniów z wysoką wrażliwością

Jak wspierać dzieci w trakcie i po pandemii?

Ciągle jesteśmy w fazie oczekiwania na wygaśnięcie pandemii, która przeobraziła nasze codzienne funkcjonowanie, zmusiła uczniów i nauczycieli do zmiany nawyków związanych z uczeniem się, spędzaniem wolnego czasu, ograniczyła kontakty społeczne, wydłużyła pracę na urządzeniach ekranowych.

Wszystkie wymienione zmiany mają wpływ na rozwój i dobrostan dzieci i dorosłych. Stanowią także wyzwanie dla systemu edukacji w zakresie wspomagania uczniów nadwrażliwych, o SPE w trakcie i po izolacji, pomocy dzieciom w odzyskaniu równowagi psychicznej i radzeniu sobie z uzależnieniem od urządzeń ekranowych.


Cele:

 • dostarczenie wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z izolacją społeczną dzieci i młodzieży,
 • wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wspomagania uczniów nadwrażliwych (np. z zaburzeniami lękowymi, depresją, zagrożonych uzależnieniem od urządzeń ekranowych) w trakcie i po pandemii; perspektywa psychologiczna,
 • wzmocnienie umiejętności wychowawczych w obszarze scalania zespołów klasowych.

Program:

 • pandemia jako sytuacja kryzysowa zaburzająca równowagę psychiczną,
 • zmiana nawyków związanych z codziennym funkcjonowaniem, a adaptacja do „normalności”,
 • sytuacja dziecka z grupy ryzyka zaburzeń depresyjnych, lękowych obecnie i po powrocie do szkoły – sygnały kryzysu, sposoby reagowania,
 • uzależnienia od urządzeń ekranowych – znak naszych czasów i wyzwanie dla rodziców i szkoły.

Korzyści:

Uczestnik:

 • dowie się jakie zagrożenie niesie dla dzieci i młodzieży długotrwała izolacja społeczna,
 • pozna sposoby diagnozowania i wspomagania uczniów z grupy ryzyka zaburzeń typu depresyjnego, lękowego i uzależnień behawioralnych,
 • wzmocni kompetencje w zakresie integrowania klas po powrocie do szkoły, aby zapobiegać ewentualnym sytuacjom trudnym wychowawczo.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki,
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej

Prowadząca: Małgorzata Cużytek

magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty (nauczycieli, dyrektorów, specjalistów szkolnych: pedagogów, psychologów) z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (specjalizuje się we wspomaganiu osób ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnością poznawczą) oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Realizowała kilka projektów edukacyjnych i badawczych w obszarze edukacji, m.in. międzynarodowy program badawczy „STRONG” (Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools). Wspomaga placówki edukacyjne w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl